lub

Jesteś po raz pierwszy?

Zarejestruj się
Rejestracja

Dla przewoźnika

Regulamin Serwisu i Usługi E-BUS

Regulamin Serwisu i Usługi E-BUS – Przewoźnicy 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu E-BUSEM – internetowego serwisu prowadzonego w domenie ebusem.pl przez Operatora, którym jest Marcin Robakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zobacz Więcej Marcin Robakowski” z siedzibą w Grylewie, pod adresem Grylewo 8/12, 62-100 Wągrowiec, posiadającym nr REGON 301491812 oraz NIP 7661783646, adres poczty elektronicznej: marcinrobakowski@op.pl.
2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
4. W celu skorzystania z Usługi E-BUSEM należy dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do Internetu,
b. powszechnie używaną przeglądarką internetową, typu IE8+, FF, Chrome, Opera, Safari, wskazane rozwiązania dla Symfony 2 (PHP 5.5, xDebug, xCache, opcache)
c. aktywnym kontem poczty elektronicznej (email),
d. ewentualnie urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS.
5. Do pełnego korzystania z Serwisu niezbędna jest instalacja oprogramowania typu Java oraz akceptacja plików cookies. Postanowienia odnośnie korzystania z „ciasteczek” uregulowane są w Polityce Prywatności.
6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
7. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Użytkownicy internetu zobowiązani są do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz w przypadku chęci skorzystania z usług oferowanych przez Operatora, zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym akceptacji wszystkich jego postanowień.
9. Serwis jest dostępny dla wszystkich Użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Serwis – internetowy serwis pod nazwą E-BUSEM prowadzony przez Operatora w języku polskim oraz niemieckim pod adresem www.ebusem.pl, umożliwiający korzystanie z Usługi E-BUSEM.
Operator – Marcin Robakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zobacz Więcej Marcin Robakowski” z siedzibą w Grylewie, pod adresem Grylewo 8/12, 62-100 Wągrowiec, posiadający nr REGON 301491812 oraz NIP 7661783646, adres poczty elektronicznej: marcinrobakowski@op.pl. 
Konto – wydzielona wirtualna przestrzeń Serwisu udostępniona Użytkownikowi, za pomocą której Użytkownik może korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta przy pomocy Loginu i Hasła, których weryfikacja następuje poprzez logowanie do systemu informatycznego.
Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, identyfikujący Użytkownika w ramach Serwisu, umożliwiający zalogowanie się do Konta za pomocą Hasła. Login może ulec zmianie.
Hasło – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkowania w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający zalogowanie się do Konta. Hasło przypisane jest Użytkownikowi dla jego Loginu. Hasło może ulec zmianie.
Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uznania statusu Użytkownika w rozumieniu Regulaminu i skutkująca założeniem Konta.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
Usługa E-BUSEM – elektroniczna usługa E-BUSEM.
Użytkownik (Przewoźnik) – zarejestrowany w Serwisie podmiot profesjonalnie świadczący usługi przewozowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Oferta Przewozu – oferta zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie, zwierająca trasę przejazdu, początek trasy, koniec trasy, data/czas odjazdu, czas przejazdu, określenie pojazdu, określenie możliwości przewozu bagażu, cenę, standard przewozu, zasady zmiany i anulowania rezerwacji, odnośnik do regulaminu przewozu Użytkownika i termin realizacji przewozu.
Pasażer — każda osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji zgodnie z Regulaminem Serwisu i korzysta z usług Użytkownika jako Przewoźnika.
Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3 Zakres Usług

1. Serwis E-BUSEM jest platformą, na której świadczona jest drogą elektroniczną Usługa E-BUSEM, w ramach której Użytkownik może:
a. dodawać pojazdy (określać ilość miejsc w pojazdach – budować układ graficzny pojazdu, określać spalanie) oraz edytować dane związane z pojazdami przyporządkowanymi do danych tras;
b. tworzyć trasy przejazdów organizowanych przez Użytkownika i zamieszczać Oferty Przewozu w ramach, których Użytkownik określa początek trasy, koniec trasy, data/czas odjazdu, czas przejazdu, przypasuje do danej trasy konkretny pojazd, określa możliwość przewozu bagażu oraz określać cenę (Serwis, po określeniu spalania danego pojazdu oraz długości trasy – będzie sugerował wysokość ceny za przejazd);
c. mieć podgląd na obsługiwane trasy;
d. mieć dostęp do zaproponowanych przez Pasażerów tras przejazdu i na tej podstawie wyznaczać trasę do której może przypisać dany pojazd, określić cenę przejazdu oraz możliwość przewozu bagażu; 
e. mieć dostęp do zapytań Pasażerów dotyczących zapotrzebowania na wynajem busa, Przewoźnik może prowadzić w tym zakresie negocjacje z Pasażerem;
f. na podstawie zgłoszonego przez Pasażera zapotrzebowania na przejazd daną trasą, przygotowywać Ofertę Przewozu na daną trasę, która za pośrednictwem Serwisu zaprezentowana zostanie zainteresowanemu Pasażerowi.
2. Wraz z rozwojem Serwisu, katalog funkcjonalności Serwisu i Usługi E-BUSEM będzie powiększany.
3. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, teksty, treść i układ graficzny oraz inne oznaczenia stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Operatora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Całość strony internetowej Serwisu stanowi przedmiot praw autorskich.

§ 4 Rejestracja

1. W celu dokonania Rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając w tym celu następujące dane:
a. imię i nazwisko, nazwa firmy;
b. siedziba firmy: miasto, ulica numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, województwo, kraj;
c. KRS;
d. REGON;
e. NIP;
f. numer telefonu kontaktowego i dodatkowego telefonu kontaktowego;
g. adres e-mail;
h. Login, Hasło oraz sformułować pytanie – podpowiedź w przypadku zapomnienia Hasła;
oraz dokonać akceptacji Regulaminu.
2. Potwierdzenie Rejestracji i utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika następuje na jego indywidualne życzenie. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłana wiadomość email od Operatora wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji, na co Użytkownik wyraża zgodę. Usługodawca może uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Konto uważa się za założone z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania Rejestracji, zgodnie z ust. 3 powyżej. 
5. Użytkownik zobowiązuje się zachowania należytej ostrożności podczas każdego logowania do Konta i do nieudostępniania danych umożliwiających logowanie się w Serwisie osobom trzecim, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających logowanie w Serwisie, w tym Loginu lub Hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Login i Hasło oraz zawiadomić o tym Operatora.
6. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
7. Za korzystanie z Usługi E-BUSEM pobierane są opłaty abonamentowe na zasadach opisanych w § 5.
8. Korzystanie z Usługi E-BUSEM możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu do Serwisu.

§ 5 Zakup Usług E-Busem

1. Korzystanie z usługi jest odpłatne. Użytkownik ma możliwość wyboru następujących abonamentu:
- trzymiesięcznego w cenie 123 zł brutto;
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2. W celu skorzystania z Usługi E-BUSEM należy dokonać zakupu wybranego abonamentu za pośrednictwem Serwisu. Umowa o korzystanie z Usługi E-BUSEM zostaje zawarta z momentem złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli obejmującego wybór konkretnego abonamentu.
3. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana w chwili złożenia oświadczenia woli obejmującego wybór konkretnego abonamentu. 
4. Płatności za abonament dokonywane są:
a. za pośrednictwem instytucji płatniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011, Nr 199, poz. 175 ze zm.), będącej partnerem Organizatora. Tryb i zasady dokonywania płatności opisane są w regulaminie instytucji płatniczej, który wymaga akceptacji przed rozpoczęciem transakcji;
b. lub przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Operatora wskazany w wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę e-mail wskazaną przez Użytkownika w toku Rejestracji, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia na realizację Usługi E-BUSEM. 
5. Aktywacja Usługi E-BUSEM następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym Operatora. 
6. Przewoźnik wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres mail.
7. W okresie szczęściu miesięcy działania Serwisu, tj. począwszy od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. korzystanie z Usługi E-BUSEM będzie dla Użytkowników nieodpłatne. Po upływie tego terminu, w celu dalszego korzystania z Usługi E-BUSEM, konieczne będzie uiszczenie płatności za abonament o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
8. Począwszy od dnia 1 maja 2015 r. każdy nowy Użytkownik może w terminie dwóch tygodni od dnia zarejestrowania Konta korzystać z Usługi E-BUSEM nieodpłatnie. Po upływie tego terminu, w celu dalszego korzystania z Usługi E-BUSEM, konieczne będzie uiszczenie płatności za abonament, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
9. Umowa o korzystanie z Usługi E-BUSEM zostaje zawarta na czas określony i wygasa z chwilą zakończenia okresu abonamentowego, bez możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia. 

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Konto jest przypisane wyłącznie do jednego Użytkownika i nie może być udostępniane osobom trzecim. Operator nie wyraża zgody na zbycie lub powierzenie Konta innej osobie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.
3. Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, zarówno w okresie korzystania z Usługi jak i po wygaśnięciu abonamentu, w szczególności do: 
a. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety, której zasady znajdują się m.in. na stronie internetowej www.netykieta.prv.pl;
b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego; 
c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych należących do Operatora oraz innych podmiotów.
4. Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Operatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Operatora.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych Operatora lub osób trzecich, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się m. in. w odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe. 
7. Serwis jest platformą internetową, w ramach której Użytkownicy korzystają z możliwości i narzędzi określonych w § 3 ust. 1. 
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Operatora w sytuacji gdy dokonuje rezerwacji w danym busie we własnym zakresie, tj. poza Usługą E-BUSEM, nie zaktualizował ilości oraz oznaczenia dostępnych miejsc w danym busie w ramach Usługi E-BUSEM, przez co Pasażer dokonujący rezerwacji w ramach Serwisu, mimo jej prawidłowego dokonania, nie będzie mógł skorzystać z dokonanej rezerwacji z uwagi na brak faktycznego miejsca w busie. 
9. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zamieszczenia w Ofercie Przewozu odnośnika do aktualnego regulaminu i cen organizowanych przez Użytkownika przewozów oraz wskazania zasad rezerwacji oraz anulowania rezerwacji.
10. Fakt dokonania rezerwacji przez Pasażera miejsca dla osoby lub towaru jest jednoznaczny z zawarciem umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Użytkownikiem, którego Operator nie jest stroną. Serwis umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Pasażerami a Użytkownikami i nie odpowiada za treść stosunku prawnego pomiędzy Pasażerem a Użytkownikiem. 
11. Umieszczane przez Przewoźnika w Serwisie informacje handlowe związane z Ofertą Przewozu nie podlegają weryfikacji przez Operatora; Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone w Serwisie informacje.
12. Przewoźnik zobligowany jest do bieżącego aktualizowania Oferty Przewozu, w tym w szczególności rozkładu jazdy, oraz innych danych zamieszczanych w Serwisie. 
13. Operator nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy zawartej między Pasażerem a Użytkownikiem.
14. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania usług przewozowych zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.) i oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi określone ww. przepisami oraz innymi przepisami właściwymi dla usług przewozowych lub innych świadczonych w ramach prowadzonej działalności, w szczególności posiada określone prawem zezwolenia lub licencje (jeśli w danym przypadku są wymagane).

§ 7 Prawa i obowiązki Operatora

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie przekierowań (linków) do innych stron www. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprawne działanie tych stron oraz za treści na nich zamieszczone.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników.
4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 6 Regulaminu Operator jest uprawniony do dokonania blokady Konta Użytkownika, a w uzasadnionych przypadkach do jego usunięcia. 

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Operator. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych poprzez Serwis. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
2. Operator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania przez Operatora danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności pod adresem: http://www.ebusem.pl/pl/polityka-prywatnosci Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu i określonych w niniejszym Regulaminie mogą być składane drogą elektroniczną na adres: biuro@ebusem.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie pod adresem: http://www.ebusem.pl/pl/zglos-nieprawidlowosci oraz pisemnie na adres siedziby Operatora.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a. oznaczenie składającego reklamację (dane identyfikacyjne: Login),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Operator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Operator informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 7 dni. 
5. Termin na zgłaszanie reklamacji wynosi 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

1 Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
2 Operator może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym Umowę Użytkownikowi, który łamie zapisy Regulaminu lub obowiązujące prawo, w szczególności postanowienia § 6 Regulaminu.
3 Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.ebusem.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną.
4 Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.
5 Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora w każdej chwili. Zmiana nie będzie miała wpływu na realizację już rozpoczętych usług. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
6 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
7 W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub w całości nieważne, Operator zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jego zmiany. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.